Hồ thu

Nước hồ thu nín thở
Vời trông chiếc lá thu
Một vòng tròn nho nhỏ
Loang ra đến thiên thu