Chơi tóc

Nhạc: Nguyên Bích
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Ngọc Quy

Chơi tóc
Nhạc Nguyên Bích