Lá rơi

Nhạc: Nguyên Bích
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Thúy Huyền

Lá rơi
Nhạc Nguyên Bích