Xuân đến?

Có phải tại tuyết tan
Đá sỏi reo rộn rã,
Hãy vì bước chân em
Rộn ràng trên sỏi nhỏ?

Vì nắng ấm mây thưa
Nên chim bay đến mỏi,
Hay tại chiếc cành nhỏ
Mà chim ấy dừng bay?