Giấc trưa

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

Giấc trưa
Nhạc Võ Tá Hân