Hững hờ

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

Hững hờ
Nhạc Võ Tá Hân