Trông mưa

Mây tím nơi đâu sao về đây?
Sơn kín không gian một lớp buồn
Tâm sự hôm nào nay ray rứt
Ngồi trông mưa xuống, nhớ mưa bay.