Robarts Library, đêm từng đêm

Em ơi, đả bảo chớ mĩm cười!
Dù trong mê mải của riêng tôi
Chử nghĩa trôi như bong bóng nước
Vỡ tung theo mỗi lúc em cười!