Mưa

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

Nhạc Mưa
Nhạc Võ Tá Hân