Ở Niết Bàn

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Ngọc Quy

Ở Niết Bàn
Nhạc Võ Tá Hân